Návštěvní řád stadionu Kollárova

 • 1 Obecná ustanovení
 1. Tento Návštěvní řád je směrnice vyhlášená majitelem fotbalového stadionu Město Vlašim, Jana Masaryka 312,25801 Vlašim označovaného rovněž názvem areál Kolárova ul., nájemci zapsaný spolek FC Sellier & Bellot Vlašim,z.s. se sídlem Kollárova 1008,25801 Vlašim, která určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků areálu Kollárova ul. vstupujících do areálu Kollárova ul. a používající zařízení areálu Kollárova ulice.
 2. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví a majetku na stadionu a rovněž zabezpečení pokud možno ideálních podmínek průběhu všech akcí, které se budou na stadionu uskutečňovat. Cílem návštěvního řádu areálu Kollárova ul. je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry na stadionu. Každý svým vstupem na jakoukoliv akci pořádanou v areálu Kollárova ul. vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto návštěvního řádu.
 • 2 Areál Kollárova ul.
 1. Areál Kollárova ul. slouží veřejnosti přednostně ke sledování fotbalových utkání a o způsobu jejího využití a použití rozhoduje výlučně její nájemce FC Sellier & Bellot Vlašim,z.s.
 2. Veřejnost může do areálu areálu Kollárova ul. vstupovat pouze se souhlasem nájemce tohoto fotbalového stadionu, pouze v čase stanoveném tímto návštěvním řádem nebo ve výjimečných případech jiným rozhodnutím majitele stadionu, a pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto návštěvním řádem.
 3. Tento návštěvní řád je závazný pro všechny osoby, které budou areálu Kollárova ul. využívat pro vlastní akce na základě zvláštní smlouvy uzavřené pro konkrétní účel se společností FC Sellier & Bellot Vlašim,z.s. jakožto i pro hosty těchto osob.
 4. Kromě nájemce areálu Kollárova ul. je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci své zákonné pravomoci též Policie ČR.
 • 3 Pobyt v areálu Kollárova ul.
 1. V areálu Kollárova ul. mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz, či osoby, které své oprávnění k pobytu mohou prokázat jiným způsobem. Každá osoba uvnitř areálu Kollárova ul. má povinnost na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby, jakož i policie prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu, bude z areálu Kollárova ul. vyveden. Při opuštění areálu Kollárova ul. ztrácí vstupenka svou platnost; toto platí i pro držitele permanentní vstupenky ohledně oprávnění vstupu na konkrétní hrací den.
 2. Areálu Kollárova ul.je zpřístupněna pro veřejnost vždy nejméně jednu hodinu před zahájením akce do uplynutí jedné hodiny následující po ukončení akce, není-li stanoveno nájemcem areálu Kollárova ul. z organizačních důvodů jinak.
 3. Návštěvníci jsou povinni obsadit pouze místo uvedené na vstupence pro danou akci. Fanoušci a příznivci hostujícího týmu jsou povinni zdržovat se pouze v sektoru určeném nájemci sportovního areálu Kollárova ul. pro příznivce hostujícího týmu a jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, případně příslušníků Policie ČR.
 4. Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn pořadatelské a bezpečnostní služby jakož i policie zaujmout jiná místa než uvedená na vstupence, a to případně i v jiném sektoru. Stejně platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po zahájení dané akce.
 5. Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházejících se v areálu Kollárova ul., ztrácejí oprávnění k pobytu a mohou být pořadatelskou nebo bezpečnostní službou, případně též příslušníky Policie ČR kdykoliv vyvedeni z prostoru areálu.
 • 4 Vstupní kontrola
 1. Každý návštěvník je při vstupu do areálu Kollárova ul. povinen bez vyžádání ukázat a na požádání vydat ke kontrole pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz.
 2. Pořadatelská nebo bezpečnostní služba jakož i policie jsou oprávněni prohlédnou – a to i při použití technických prostředků – osoby, které z důvodu podezření předchozí konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo z důvodu vnášení zbraní, nebo jiných nebezpečných předmětů či věcí nebo látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně, mohou představovat bezpečnostní riziko pro danou akci. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů.
 3. Do prostoru areálu Kollárova ul. je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost a odpovídající zázemí osob a majetku pobývajících v areálu Kollárova ul. O zákazu vnášet takové předměty do areálu Kollárova ul.. je z pověření pronajímatele stadionu oprávněna rozhodovat pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v jednotlivých a výjimečných případech nájemce.
 4. Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. vstupu do areálu Kollárova , nebo osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto návštěvního řádu, nebude umožněn vstup do areálu Kollárova ul.. To samé platí i pro osoby, kterým byl v České republice zakázán vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích. Odmítnuté osoby nemají nárok na vrácení vstupného.
 5. Pořadatel má právo požadovat po divákovi, aby se při vstupu na stadion legitimoval a údaje takto zjištěné systematicky využíval v případech porušení návštěvního řádu.
 • 5 Chování v areálu Kollárova ul.
 1. Každý návštěvník areálu Kollárova ul. je povinen chovat se v prostoru areálu fotbalového stadionu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení areálu Kollárova ul. a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající z okolností vyplývajících z průběhu akce, která v areálu Kollárova ul. právě probíhá.
 2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořádkové nebo bezpečnostní služby jakož i policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.
 3. Návštěvníci areálu Kollárova ul. jsou povinni při svém pobytu na stadionu respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání, z prostoru areálu Kollárova ul. bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.
 4. Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty je povinnost udržovat volné.
 • 6 Zákazy
 1. Návštěvníkům stadionu je zakázáno vnášet do prostoru areálu Kollárova ul. zejména následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu:
 2. a) rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál
 3. b) zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodací zbraně
 4. c) spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví
 5. d) láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu
 6. e) neskládané předměty jako žebřík, stolička, židle, krabice či kufr
 7. f) ohňostroj/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících odpalovacích zařízení
 8. g) tyče pro vlajky či transparenty
 9. h) mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk
 10. i) alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu
 11. j) zvířata
 12. k) laser ukazovátko
 13. l) kufry, velké tašky, batohy
 14. m) fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenání zvuku či obrazu s výjimkou výslovně uděleného souhlasu najemce areálu Kollárova ul.
 15. Dále je návštěvníkům zakázáno:
 16. a) vyslovovat, rozlišovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení
 17. b) lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy
 18. c) vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny (např. hrací plocha, vnitřní prostory, místnosti funkcionářů)
 19. d) házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky
 20. e) zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice
 21. f) ničit zařízení a vybavení areálu Kollárova ul.
 22. g) bez povolení prodávat vstupenky a jakékoliv zboží propagující značku FC Sellier & Bellot Vlašim nebo areálu Kollárova ul.
 23. h) popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty, i) konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat v areálu Kollárova ul. jinou cestou, zejména odhazováním věcí nebo
 24. j) jezdit po cestách a plochách bez speciálního povolení
 25. k) jakýmkoliv způsobem pořizovat prostřednictvím moderních technologií zvukové či obrazové záznamy jak v prostoru areálu Kollárova ul., tak z průběhu akce, „Na stadionu je přísně zakázáno shromažďování, přenášení, vytváření či šíření jakýchkoli informací, dat nebo údajů týkajících se vývoje zápasů, chování nebo jakéhokoli jiného faktoru či skutečností v jakémkoliv utkání či pořizování jakéhokoli zvukového, obrazového nebo audiovizuálního záznamu či materiálu v jakémkoliv utkání (ať už pomocí elektronických zařízení nebo jinak) pro účely jakékoli formy sázení, hazardních her nebo komerčních aktivit, které nebyly předem povoleny, nebo pro jakékoli jiné účely porušující tyto Podmínky. Výjimkou z tohoto zákazu jsou případy, kdy k tomu Liga a klub výslovně udělí oprávnění nebo povolení. Mobilní telefony lze používat pouze pro osobní, soukromé použití. V případě porušení těchto podmínek může být návštěvníkům odepřen přístup na stadion nebo z něho mohou být vykázáni.“
 26. l) překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na stadionu.
 27. m) „Na stadionu je přísně zakázáno shromažďování, přenášení, vytváření či šíření jakýchkoli informací, dat nebo údajů týkajících se vývoje zápasů, chování nebo jakéhokoli jiného faktoru či skutečností v jakémkoliv utkání či pořizování jakéhokoli zvukového, obrazového nebo audiovizuálního záznamu či materiálu v jakémkoliv utkání (ať už pomocí elektronických zařízení nebo jinak) pro účely jakékoli formy sázení, hazardních her nebo komerčních aktivit, které nebyly předem povoleny, nebo pro jakékoli jiné účely porušující tyto Podmínky. Výjimkou z tohoto zákazu jsou případy, kdy k tomu Liga a klub výslovně udělí oprávnění nebo povolení. Mobilní telefony lze používat pouze pro osobní, soukromé použití. V případě porušení těchto podmínek může být návštěvníkům odepřen přístup na stadion nebo z něho mohou být vykázáni.“
 28. Nájemce areálu Kollárova ul.. je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a omezení náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena, vydání věci, kterou byla způsobená škoda způsobena nebo závadný stav vyvolán a dále též úhradu pokuty v minimální výši 1.000,- Kč, v maximální výši 50.000,- Kč, dle závažnosti porušení stanovených povinností a v této souvislosti způsobených škodních následků. Nájemce areálu Kollárova ul. je rovněž oprávněn každému, kdo poruší principy tohoto návštěvního řádu, nebo výše stanovené zákazy či omezení, zakázat na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též na dobu neurčitou vstup do areálu Kollárova ul.
 • 7 Prodej a reklama

Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů jakož i skladování předmětů uvnitř areálu Kollárova ul. je povoleno jen s výslovným písemným souhlasem FC Sellier & Bellot Vlašim,z.s.

 • 8 Práva pořadatele/Dohled

Právo k výkonu funkce pořadatele má zplnomocněný zástupce FC Sellier & Bellot Vlašim,z.s. a při akcích také pořadatelská a bezpečnostní služba, jakož i policie ČR a Městská policie.

 • 9 Odpovědnost za škody
 1. Vstup a užívání areálu Kollárova ul. uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. FC Sellier & Bellot Vlašim,z.s. odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jejich zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru závislé činnosti.
 2. Úrazy a škody je povinnost neprodleně nahlásit FC Sellier & Bellot Vlašim,z.s..
 • 10 Jednání proti předpisům
 1. Osoby, které poruší ustanovení Návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeni z areálu Kollárova ul. a postihnuti zákazem vstupu do areálu Kollárova ul.. To samé platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření trestného jednání nebo jiného přestupku, může být učiněno trestní oznámení.
 2. Opatření podle odstavce 1 vylučují nároky (např. vrácení vstupného) proti FC Sellier & Bellot Vlašim nebo pořadateli dané akce.
 3. Práva pořadatele zůstávají nedotčena.
 • 11 Účinnost

Tento Návštěvní řád areálu Kollárova ul. je účinný od soutěžního ročníku 2015/16.

Vlašim 1.2.2016  

FC Sellier & Bellot Vlašim,z.s.